Bộ chỉ số đánh giá mức độ
chuyển đổi số của doanh nghiệp
Bộ chỉ số đánh giá dành cho
Doanh nghiệp lớn

6 Trụ cột, 140 tiêu chí thành phần

Câu chuyện chuyển đổi số của doanh nghiệp